1. Nieuws
  2. Ecologische quickscan Rhenen Veeneind “De Oude Trekpot”

In het gebied Veeneind, een gebied aan de uiterste noordgrens van het grondgebied van Rhenen aan de Cuneraweg, heeft Weltevreden B.V. een ecologische quickscan verricht. Na decennialange juridische conflicten is dankzij mediation in 2016 de planvorming op gang gekomen om de locatie “De Oude Trekpot”, voorheen na de agrarische bestemming gepland voor een garagebedrijf, te ontwikkelen naar woningen. De naam De Oude Trekpot is overgenomen van de boerderij die daar in de twintigste eeuw heeft gestaan.


Rhenen Cuneraweg


Veeneind is de strook aan de Cuneraweg ten zuiden van Veenendaal die tot het grondgebied van Rhenen behoord. Over het Veeneind is gedurende vele jaren gesproken tussen de gemeenten Rhenen en Veenendaal, onder meer om een grenswijziging te onderzoeken. Zo hebben bewoners een ander netnummer, betalen ze andere ozb-tarieven en zijn deze huizen in het recente verleden overgeslagen bij de aanleg van het glasvezelnetwerk van Veenendaal.In begin 2019 is een stedenbouwkundige visie voor de kavels, groot ~7.500 m², door de gemeenteraad goedgekeurd. Ten behoeve van de nadere uitwerking van de plannen is een ecologische quickscan noodzakelijk.

Sinds 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Hierbij is het een vereiste geworden om voorafgaand alle activiteiten, bijvoorbeeld van het kappen van een boom, tot het uitvoeren van sloop- of bouwwerkzaamheden, een inventarisatie te maken van de algemeen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied en de effecten daarop. Dit bestaat uit een bureauonderzoek, waarbij de (historisch) aanwezige soorten en het effect van de werkzaamheden op het leef- of foerageergebied worden getoetst. Ook worden de elementen van de beschermde gebieden in de omgeving, zoals Natura 2000- of NatuurNetwerkNederland-gebieden die zijn vastgelegd in de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn, in kaart gebracht. Een ander onderdeel van de inventarisatie is het veldonderzoek, waarbij er minimaal één bezoek aan de locatie wordt gebracht. De bevindingen van beide onderdelen worden vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage kan dienen ter onderbouwing van de effecten van de activiteiten op het leefgebied en welke mitigerende maatregelen dienen te worden getroffen indien zaken als nesten of beschermde soort aanwezig zijn in het (plan)gebied en deze mogelijk verstoord worden (wat een wetsovertreding zou zijn). Hier wordt het “Nee, tenzij”-principe toegepast. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek door een gespecialiseerde ecoloog nodig is, afhankelijk van de aangetroffen soort of het specifieke gebied, bijvoorbeeld voor de toetsing van de maatregelen.

Deze flora & fauna scan voor “De Oude Trekpot” in Rhenen (Provincie Utrecht) is in mei 2019 door Weltevreden uitgevoerd.

Ander nieuws