1. Nieuws
  2. Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw in Zetten: naoorlogse bouw naar 6 appartementen

Verouderde centra met een verscheidenheid aan stijlen in kleine kernen is kenmerkend voor een gebied waar in de tweede wereldoorlog voor de bevrijding van Nederland heftig is gevochten. De historische bebouwing is veelal deels door schade vernietigd of naoorlogs gesloopt. Dit is ook het geval geweest in Zetten, onder de rook van Arnhem en Nijmegen. Sinds enige jaren is er uitgebreid geïnvesteerd in het compacte centrum, dat een flinke, maar lokale aantrekkingskracht voor de omliggende dorpen heeft door de diversiteit aan retail.


De ontwikkelende partij wil dan ook ruimte bieden aan sloop van de bebouwing uit 1947 en nieuwbouw met behoud van een winkelruimte, als het toevoegen van een zestal compacte kwalitatieve woningbouw op de verdiepingen. Conform het meest recente Bouwbesluit worden deze woningen voorzien van all-electric-installaties. Deze woningen beschikken daarnaast met acht parkeerplaatsen over parkeerruimte op eigen terrein. De bebouwing gaat echter wel voorbij aan wat is toegestaan binnen het bestemmingsplan, waardoor Weltevreden is ingeschakeld om in de onderbouwing voor een partiële herziening van het bestemmingsplan c.q. postzegelbestemmingsplan te voorzien.

Enige moeilijkheden die wij tegenkwamen (in samenwerking met BTO bouwplanning & advies), betroffen niet-gesprongen munitie, verontreiniging in de bodem en een verwachting van archeologische waarden. De locatie is door het oorlogsverleden verdacht op niet-gesprongen geschutsmunitie, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is voordat bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden. Dat was niet het enige in de bodem: ook is er sprake van een lokale (maar stabiele) contaminatie van de bodem met zware metalen. Tot slot speelt mee dat er een verwachting is dat er zich archeologische waarden in de bodem kunnen bevinden.

Er hebben in overleg met de gemeente enkele aanpassingen in het ontwerp plaatsgevonden, zodat aan de stedenbouwkundige bezwaren tegemoet gekomen kon worden.


De ruimtelijke onderbouwing van Weltevreden is met de bijbehorende onderzoeken ingediend bij de gemeente Overbetuwe. Er zal naar alle waarschijnlijkheid een uitgebreide procedure ten behoeve van de herziening worden ingezet.


◊ Huidige bebouwing van het te ontwikkelen perceel aan het Julianaplein ◊


Ander nieuws