1. Nieuws
  2. Flora & fauna scans in Gelderland

Voor enkele projecten in de provincie Gelderland heeft Weltevreden B.V. de verplichte inventarisatie voor flora en fauna uitgevoerd en de rapportage opgesteld.

Sinds 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Hierbij is het een vereiste geworden om voorafgaand alle activiteiten, bijvoorbeeld van het kappen van een boom, tot het uitvoeren van sloop- of bouwwerkzaamheden, een inventarisatie te maken van de algemeen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied en de effecten daarop. Dit bestaat uit een bureauonderzoek, waarbij de (historisch) aanwezige soorten en het effect van de werkzaamheden op het leef- of foerageergebied worden getoetst. Ook worden de elementen van de beschermde gebieden in de omgeving, zoals Natura 2000- of NatuurNetwerkNederland-gebieden die zijn vastgelegd in de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn, in kaart gebracht. Een ander onderdeel van de inventarisatie is het veldonderzoek, waarbij er een bezoek aan de locatie wordt gebracht. De bevindingen van beide onderdelen worden vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage kan dienen ter onderbouwing van de effecten van de activiteiten op het leefgebied en welke mitigerende maatregelen dienen te worden getroffen indien zaken als nesten of beschermde soort aanwezig zijn in het (plan)gebied en deze mogelijk verstoord worden (wat een wetsovertreding zou zijn). Hier wordt het “Nee, tenzij”-principe toegepast. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek door een gespecialiseerde ecoloog nodig is, afhankelijk van de aangetroffen soort of het specifieke gebied, bijvoorbeeld voor de toetsing van de maatregelen.

Indien er geen (schadelijke) effecten voor beschermde soorten of beschermde gebieden optreedt of de negatieve effecten voldoende gemitigeerd kunnen worden en er geen overtreding van de wet natuurbescherming plaatsvindt waar voor een verklaring van geen bedenkingen van de provincie noodzakelijk is, is deze inventarisatie afdoende voor de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente.

Mocht u ook een flora & fauna scan nodig hebben voor uw werkzaamheden, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Ander nieuws