1. Nieuws
  2. Ruimtelijke onderbouwing Leger des Heils Helmond

Burgemeester Van Houtlaan (bron: Google Streetview)

In opdracht van Mex architects uit Bilthoven heeft Weltevreden B.V. ten behoeve van de locatie Domus op de Burgemeester van Houtlaan te Helmond voor het Leger des Heils de ruimtelijke onderbouwing verzorgd.

Het betreft een bestaande locatie van het Leger des Heils, in overeenstemming met de taakstelling van de gemeente Helmond, met de (enkel)bestemming Wonen. Het doel van de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsvergunning is het toevoegen van de dubbelbestemming Maatschappelijk. Het gaat bij deze locatie om begeleid wonen, waar er tevens ruimte is voor een dienstwoning.

Veiligheidscontouren Helmond

Object op de Burgemeester Van Houtlaan (groen) binnen de HART-bufferzone van 460 meter. In geel het tankstation met gevarencirkels.

Er is in de ruimtelijke onderbouwing specifiek aandacht gegeven aan het aspect externe veiligheid. Er staat op enkele honderden meters van het plangebied een tankstation, inclusief LPG-reservoir en vulpunt. Belangrijker is echter de spoorlijn. Dit spoor in de nabijheid van het plangebied was namelijk aangemeld bij het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij spoor waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd, is het risico op een plasbrand, naast ontploffingsrisico, significant. Dit is niet enkel een plaatsgebonden risico, maar kan een effect hebben op de noemer groepsrisico. Met dit deel van de onderbouwing is aangetoond dat dit risico beperkt is voor de bewoners en andere aanwezigen.

Update 2 mei 2018: Naar aanleiding van de ruimtelijke onderbouwing met specifieke aandacht voor de externe veiligheid, is de omgevingsvergunning voor de dubbelbestemming door de gemeente Helmond verleend. Momenteel staat de zienswijzeprocedure open voor belanghebbenden om hun bezwaar kenbaar te maken.

Ander nieuws